Les relacions postpandèmia – El Punt


Hi haurà noves necessitats emocionals sobretot dels professionals que han estat a primera línia i els sectors a reinventar-se

 S’ha pres consciència del que es té i es vol

GEMMA BUSQUETS ROS – GIRONA
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1791470-les-relacions-postpandemia.html

El confinament, un potenciador de les relacions de parella

El dis­tan­ci­a­ment social impo­sat deter­mi­narà la manera de rela­ci­o­nar-nos en els pròxims mesos? “En l’abraçada, està demos­trat científica­ment, que es pro­du­eix l’acti­vació d’un neu­ro­trans­mis­sor al nos­tre cos que genera una vibració física i mesu­ra­ble”, explica Joana Fri­golé , psicòloga i coach emo­ci­o­nal i rela­ci­o­nal, que, abans del con­fi­na­ment, aca­bava totes les ses­si­ons amb una abraçada. “Ara tot això no hi és però aquests mesos hem après que les emo­ci­ons també es poden con­nec­tar des de la distància”, afe­geix. Joana Fri­golé ha con­ti­nuat fent ses­si­ons de coac­hing en línia aquests mesos: “He tin­gut més feina que mai perquè cal una mirada posi­tiva i és del que es tracta la nos­tra feina.” Explica que sen­tir emo­ci­ons sense con­tacte directe, és ara, en la post­pandèmia, el gran repte.

Vir­tual i com­ple­men­tari

“Estem en un gran dol, ens podem veure però no tocar”, des­taca la coach. I en aquest sen­tit, quant a les rela­ci­ons amb els amics i cer­cles soci­als, asse­nyala que caldrà una nova men­ta­li­tat. “Ja hem fet ver­muts vir­tu­als amb els amics i ho hem sabut fer fran­ca­ment bé, però és una manera com­ple­mentària de rela­ci­o­nar-nos; som cons­ci­ents més que mai que no hi ha res com veure’s física­ment i com­par­tir hores, no agen­dar-les.” “Enyo­rem la distància més curta”, rebla.

També la manera com s’ha vis­cut el con­fi­na­ment, l’aïlla­ment social físic, ha sig­ni­fi­cat un temps pas­sat que ens farà refle­xi­o­nar com volem viure el temps futur. I si cal fer-hi can­vis. “El con­fi­na­ment ha fet que tin­guem més consciència del que tinc i no valo­rava i més consciència del que tinc pen­dent de resol­dre i no puc dila­tar més”, argu­menta. Fri­golé remarca el fet d’haver vis­cut aquests mesos des de la cons­truc­ti­vi­tat.

Quant a les rela­ci­ons de pare­lla, per la psi­co­te­ra­peuta sexual Marina Cas­tro el con­fi­na­ment ha supo­sat un “poten­ci­a­dor” tant en posi­tiu com en nega­tiu. No hi ha un patró uni­fi­cat: “Si no tenien temps ni espai per con­nec­tar amb la pare­lla se sen­tien frus­trats; ara que n’han dis­po­sat, el nivell de con­flicte ha bai­xat” explica. En canvi, ha estat nega­tiu per a les pare­lles “que fun­ci­o­nen quan es veuen poc i quan hi ha una alta inten­si­tat en temps i espai ja no s’ente­nen tant.”

La psi­co­te­ra­peuta sexual asse­nyala que el con­fi­na­ment ha pro­vo­cat alts i bai­xos emo­ci­o­nals que fan res­sen­tir-se la relació de pare­lla, afe­git a un con­text d’estrès en les pare­lles amb fills que ho han hagut de com­pa­ti­bi­lit­zar amb el tele­tre­ball i la con­vivència 24 hores: “La sen­sació de no atra­par res pro­voca estrès i ansi­e­tat i el desig dis­mi­nu­eix; el cos ho assi­mila amb perill i desac­tiva el sis­tema sexual.” Remarca la neces­si­tat de bus­car espais d’inti­mi­tat i de cui­dar l’ero­tisme.

Sobre les noves rela­ci­ons a par­tir d’ara, recor­dar que can­vi­a­ran els “con­tex­tos de tro­bar pare­lla” tot recal­cant l’aug­ment de les apli­ca­ci­ons d’inter­net: “La pro­porció de pare­lles que es tro­ba­ven en bars i dis­co­te­ques ja era baixa i les noves tec­no­lo­gies i les apli­ca­ci­ons havien gua­nyat ter­ri­tori.”

Des del web dels Països Cata­lans Gent­comtu han detec­tat un aug­ment del nom­bre d’usu­a­ris nous durant el con­fi­na­ment. Segons asse­nyala un dels res­pon­sa­bles, Fran­cesc Bena­vent. l’incre­ment és del 12% en relació als mesos ante­ri­ors. “La presència d’usu­a­ris en línia no s’ha con­cen­trat tant durant els ves­pres dels caps de set­mana sinó que s’ha dis­tribuït al llarg de tota la set­mana de manera més plana”, explica Bena­vent.

Els usu­a­ris de les comar­ques giro­ni­nes, segons asse­nya­len des de Gent­comtu, repre­sen­ten un 15% dels usu­a­ris del web, que en té un total de 107.000. Bena­vent. Els homes repre­sen­ten un 46% dels usu­a­ris i les dones, un 54%; l’edat dels usu­a­ris homes se situa en una mit­jana de 43 anys i les usuàries dones, de 41 anys. Quant a comar­ques, un 45% dels usu­a­ris són del Gironès, seguits pels del Baix Empordà, amb un 14%. La Selva (13%)i l’Alt Empordà (12%) tenen per­cen­tat­ges simi­lars. I per sota del 10% se situen els usu­a­ris de la Gar­rotxa (8%), el Pla de l’Estany (4%) i el Ripollès (2%).

Marina Cas­tro recorda, però, que, a l’hora de tro­bar pare­lla, “l’amic d’amics” és l’estre­lla.“En el futur es man­tindrà igual que les apli­ca­ci­ons i les tro­ba­des casu­als en locals d’oci que­da­ran res­trin­gi­des per les limi­ta­ci­ons impo­sa­des”.

“Els petons formen part essencial del sexe”

“En el moment que t’asseus a fer un cafè amb una altra persona, en el moment que no hi hagi mascareta, assumeixes que hi pot haver un risc de contagi”, explica Marina Castro tot recordant que en la postpandèmia haurem d’aprendre a conviure amb un risc afegit a l’hora de mantenir relacions sexuals.

“És cert que és un risc de contagi fer-se petons. Però tenir sexe sense petons serà sexe d’una qualitat tan baixa que potser no valdrà la pena”, reflexiona la psicoterapeuta sexual i de parella. Afegeix que “hi ha altres maneres de contagiar-se”. Si parlant a un pam hi ha un percentatge de risc de contagi, amb els petons és una mica més alt”, remarca. Per Marina Castro, s’assumirà com una malaltia més: “Quan tens sexe amb una persona assumeixes els riscos i fas el possible per no contagiar-te.” I recorda que la majoria de la gent “quan practica sexe oral no fa servir mitjans de protecció”.

I fa una reflexió final: “Si per no agafar la malaltia vol dir que hem de viure tancats a casa, aïllats i sense relacionar-nos amb la gent que estimem, potser assumirem que el percentatge de risc que hi ha em val la pena; hi ha franges d’edat amb taxes de mortaldat amb accidents de cotxe i bé agafem el vehicle per anar a treballar.”