Drets sexuals


Definició de la OMS de sexualitat

“Un aspecte central de l’ésser humà, present al llarg de la seva vida. Abasta al sexe, les identitats i els papers de gènere, l’erotisme, el plaer, la intimitat, la reproducció i la orientació sexual. Es viu i s’expressa a través de pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, papers i relacions interpersonals. La sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions, però, no totes elles es viuen o s’expressen sempre. La sexualitat està influïda per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, culturals, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals. ”

Declaració dels Drets Sexuals

La sexualitat és una part integral de la personalitat de tot ésser humà. El seu desenvolupament ple depèn de la satisfacció de necessitats humanes bàsiques com el desig de contacte, intimitat, plaer, tendresa i amor.

Els drets sexuals són drets humans universals basats en la llibertat, dignitat i igualtat inherents a tots els éssers humans. I atès que la salut és un dret humà fonamental, la salut sexual ha de ser un dret humà bàsic, ja que és essencial per al benestar individual, interpersonal i social.

Per assegurar el desenvolupament d’una sexualitat saludable en els éssers humans i les societats, els drets sexuals siguin reconeguts, respectats, exercits, promoguts i defensats per totes les societats amb tots els seus mitjans.

1. Dret a la llibertat sexual: estableix la possibilitat de la plena expressió del potencial sexual dels individus i exclou tota forma de coerció, explotació i abús sexual en qualsevol etapa i situació de la vida.

2. Dret a l’autonomia, a la integritat i la seguretat sexual del cos: inclou la capacitat de prendre decisions autònomes sobre la pròpia vida sexual en un context d’ètica personal i social; estan incloses també la capacitat de control i gaudi dels nostres cossos, lliures de tortura, mutilació o violència de qualsevol tipus.

3. Dret a la privacitat sexual: legitima les decisions i conductes individuals realitzades en l’àmbit de la intimitat, sempre que no interfereixin amb els drets sexuals d’altres.

4. Dret a la igualtat sexual: s’oposa a qualsevol forma de discriminació relacionada amb el sexe, gènere, preferència sexual, edat, classe social, grup ètnic, religió o limitació física o mental.

5. Dret al plaer sexual: prerrogativa al gaudi i gaudi sexual (incloent l’autoerotisme), font de benestar físic, intel·lectual i espiritual.

6. Dret a l’expressió sexual emocional: abasta més enllà del plaer eròtic o els actes sexuals i reconeix la facultat a manifestar la sexualitat a través de l’expressió emocional i afectiva com l’afecte, la tendresa i l’amor.

7. Dret a la lliure associació sexual: permet la possibilitat de contraure o no matrimoni, de divorciar o d’establir qualsevol altre tipus d’associació sexual responsable.

8. Dret a la presa de decisions reproductives lliures i responsables: comprèn el dret a decidir tenir fills o no, el nombre i el temps a transcórrer entre cada un, i l’accés ple als mètodes per regular la fecunditat.

9. Dret a la informació sexual basada en el coneixement científic: demanda que la informació sexual sigui generada a través de processos científics i ètics, que sigui difosa de manera apropiada i que arribi a totes les capes socials.

10. Dret a l’educació sexual integral: sol · licita la impartició de l’educació sexual durant tota l’extensió de la vida, des del naixement fins la vellesa, i exhorta a la participació de totes les institucions socials.

11. Dret a l’atenció de la salut sexual: comporta la prevenció i el tractament de tots els problemes, preocupacions, malalties i trastorns sexuals.

ELS DRETS SEXUALS SÓN DRETS HUMANS FONAMENTALS I UNIVERSALS.

Declaració del XIII Congrés Mundial de Sexologia, 1997, València, Espanya. Revisada i aprovada per l’Assemblea General de l’Associació Mundial de Sexologia (WAS) el 26 d’agost de 1999 en el XV Congrés Mundial de Sexologia, Hong Kong, Xina

Principis de Yogakarta,

En la web els podeu llegir tots 29 http://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/about/

Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido al momento de nacer.

Declaración sobre orientación sexual e identidad de género de las Naciones Unidas

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_sobre_orientaci%C3%B3n_sexual_e_identidad_de_g%C3%A9nero_de_las_Naciones_Unidas

1. Reafirmamos el principio de la universalidad de los derechos humanos, tal y como lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo 60º aniversario se celebra este año. En su artículo 1, establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

2. Reafirmamos que todas las personas tienen derecho al goce de sus derechos humanos sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, tal como lo establecen el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 2 de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. Reafirmamos el principio de no discriminación, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

4. Estamos profundamente preocupados por las violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género.

5. Estamos, asimismo, alarmados por la violenciaacosodiscriminaciónexclusiónestigmatización y prejuicio que se dirigen contra personas de todos los países del mundo por causa de su orientación sexual o identidad de género, y porque estas prácticas socavan la integridad y dignidad de aquéllos sometidos a tales abusos.

6. Condenamos las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o la identidad de género dondequiera que tengan lugar, en particular el uso de la pena de muerte sobre esta base, las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, la práctica de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el arresto o detención arbitrarios y la denegación de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud.

7. Recordamos la intervención pronunciada en 2006 ante el Consejo de Derechos Humanos por cincuenta y cuatro países, solicitando al Presidente del Consejo que brindara una oportunidad, en una futura sesión adecuada del Consejo, para el debate sobre estas violaciones.

8. Elogiamos la atención que a estas cuestiones prestan los titulares de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y órganos de tratados, y los alentamos a continuar integrando la consideración de las violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o identidad de género dentro de sus mandatos relevantes.

9. Recibimos con beneplácito la adopción de la resolución AG/RES. 2435 (XXXVIII-O/08) sobre “Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad de Género” por parte de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos durante su 38ª sesión el 3 de junio de 2008.

10. Hacemos un llamado a todos los Estados y mecanismos internacionales relevantes de derechos humanos a que se comprometan con la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

11. Urgimos a los Estados a que tomen todas las medidas necesarias, en particular las legislativas o administrativas, para asegurar que la orientación sexual o identidad de género no puedan ser, bajo ninguna circunstancia, la base de sanciones penales, en particular ejecuciones, arrestos o detención.

12. Urgimos a los Estados a asegurar que se investiguen las violaciones de derechos humanos basados en la orientación sexual o la identidad de género y que los responsables enfrenten las consecuencias ante la justicia.13. Urgimos a los Estados a asegurar una protección adecuada a los defensores de derechos humanos, y a eliminar los obstáculos que les impiden llevar adelante su trabajo en temas de derechos humanos, orientación sexual e identidad de género.

Declaració dels drets humans

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos